Hilinging Ipatigil o Muling Ipagpatuloy ang Pagtanggap sa Koreo ng Pamplet ng Impormasyon para sa Botante at Halimbawang Balota

Kumpletuhin ang form na ito para ipatigil ang pagpapadala sa koreo ng inyong Pamplet ng Impormasyon para sa Botante at Halimbawang Balota, at sa halip, matanggap ito sa elektronikong paraan. Kung pipiliin ninyo ang elektronikong paraan, tatanggap kayo ng link sa inyong email mga isang buwan bago ang isang eleksyon para makita ang Pamplet.

Maaari rin ninyong gamitin ang form na ito para muling ipagpatuloy ang pagpapadala ng Pamplet sa koreo kung ipinahinto ninyo ito dati.

Ang email address na nasa form na ito ay mananatiling kumpidensiyal alinsunod sa pang-estado at lokal na mga batas; gayunman, maaari itong legal na makuha ng isang kandidato para sa katungkulan, ng isang komite para sa isang panukala sa balota, o ng iba pang mga kuwalipikadong tao para sa mga layuning kaugnay ng eleksyon, pag-aaral, pamamahayag, pulitika, o gobyerno, ayon sa pagtukoy ng Kalihim ng Estado.


/ /